Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Περίληψη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 3 (Σεπτέμβριος 2014)

Αναλυτικά οι προκηρύξεις ανά Υποέργο:

Υποέργο 1: Ενέργειες Υποστήριξης και Καταχώρησης Δεδομένων (Αρχαιολογική Αυτεπιστασία)

Ημερομηνία Δημοσίευσης

21/11/2011

Διάστημα κατάθεσης αιτήσεων

22/11/2011 έως 28/11/2011

Θέμα διαγωνισμού

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ Αρχαιολόγων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  (ΑΔΑ 457ΡΓ-ΨΥ4). Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 22/11/2011 έως και 28/11/2011 κατά τις ώρες 9:00 – 14:00, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, στα γραφεία της Γραμματείας της ∆ιεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας (Αθήνα, Βασιλέως Ηρακλείου 12, 10682, 3ος όροφος, κατά τις ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.), όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.

Αρχείο διαγωνισμού

Κατεβάστε το αρχείο της προκήρυξης από εδώ

Πίνακας μορίων

Πίνακας μορίων υποψηφίων διαγωνισμού της προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΑΠ/ΕΣΠΑ-ΑΚ/111860/1882/21-11-2011


Ημερομηνία δημοσίευσης

5/1/2012

Διάστημα κατάθεσης αιτήσεων

9/1/2012 έως 13/1/2012

Θέμα διαγωνισμού:

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (Αρχαιολόγοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί)με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ: 6 Θέσεις, έως 12 μηνες
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 5 Θέσεις, έως 12 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ: 11 Θέσεις
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 09/01/2012 έως και 13/01/2012 κατά τις ώρες 9:00 – 14:00, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, στα γραφεία της Γραμματείας της ιεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας (Αθήνα, Βασιλέως Ηρακλείου 12, 10682, 3ος όροφος, κατά τις ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.), όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.

Κατεβάστε το αρχείο της προκήρυξης εδώ

 

 

Υποέργο 2: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αρχαιολογικού Κτηματολογίου

Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αρχαιολογικού Κτηματολογίου» (ενιαία διακήρυξη για το φυσικό αντικείμενο των υποέργων 2 και 5 του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου) - Διαβάστε περισσότερα.

 

Υποέργο 3: Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου: εργασίες ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), εργασίες εντοπισμού ακινήτων/χώρων/μνημείων και εργασίες πεδίου

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 με τίτλο "Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου: εργασίες ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), εργασίες εντοπισμού ακινήτων/χώρων/μνημείων και εργασίες πεδίου (διακήρυξη για το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 3 του εγκεκριμένου τροποποιημένου τεχνικού δελτίου υπ. Αριθμ. 186090 έκδοση 5)".

(Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε)

Περίληψη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 3  (Σεπτέμβριος 2014)